CZTERY ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

ŚCIEŻKA PAŃSTWO

Budowanie wielopodmiotowej współpracy oraz wspieranie procesu tworzenia strategii publicznych związanych z cyfryzacją i cyberbezpieczeństwem.

ŚCIEŻKA OBRONA

Zwiększanie zdolności do cyberobrony w obliczu narastających zagrożeń wynikających z funkcjonowania współczesnych państw w cyberprzestrzeni.

ŚCIEŻKA PRZYSZŁOŚĆ

Definiowanie trendów, szans i wyzwań, a także tworzenie cyberinnowacji i rozwój społeczeństwa informacyjnego.

ŚCIEŻKA BIZNES

Określenie roli sektora prywatnego w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa oraz analiza kluczowych trendów związanych z rynkiem cyberproduktów i usług.

ŚCIEŻKA PAŃSTWO

Cyberprzestrzeń zrewolucjonizowała funkcjonowanie współczesnych państw. Polityki publiczne powinny zostać dostosowane do nowych, cyfrowych realiów. Celem ścieżki Państwo jest budowanie wielopodmiotowej współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa. Analizie poddane zostaną aktualne działania legislacyjne i najważniejsze wyzwania w tym obszarze. Eksperci omówią m.in. kwestie związane z tworzeniem efektywnych strategii publicznych.

Wybrane tematy omawiane na CYBERSEC 2017:

• ochrona infrastruktury krytycznej
• strategie cyberbezpieczeństwa państw
• implementacja kluczowych regulacji prawnych, m.in. dyrektywy NIS i rozporządzenia GDPR
• przeciwdziałanie cyberprzestępstwom
• współpraca międzynarodowa na rzecz cyberbezpieczeństwa
• walka z terrorystami wykorzystującymi cyberprzestrzeń

ŚCIEŻKA OBRONA

Skuteczna obrona współczesnych państw wymaga zbudowania efektywnego systemu cyberbezpieczeństwa. Zagrożenia cyfrowe niosą za sobą konieczność przeprowadzenia gruntownych zmian na poziomie planistycznym, organizacyjnym i technicznym, a także wzmocnienia międzynarodowej współpracy w tym zakresie. Celem dyskusji jest wypracowanie rekomendacji obejmujących budowę systemu cyberobrony na poziomie poszczególnych państw oraz organizacji międzynarodowych.

Wybrane tematy omawiane na CYBERSEC 2017:

• przygotowanie sił zbrojnych do cyberobrony
• funkcjonowanie NATO w cyberprzestrzeni
• środki budowy zaufania w przestrzeni cyfrowej
• nowoczesne technologie wspierające funkcjonowanie współczesnych armii
• współpraca NATO i UE w zakresie cyberbezpieczeństwa
• cyberataki jako element walki hybrydowej
• walka informacyjna prowadzona w cyberprzestrzeni

ŚCIEŻKA PRZYSZŁOŚĆ

Cyberprzestrzeń to stale ewoluujące środowisko, a zachodzące w nim zmiany oddziaływują na wszystkie obszary życia społeczno-gospodarczego. Warunkiem skutecznego przeciwdziałania cyberzagrożeniom jest obserwacja aktualnych trendów i nieustanne prognozowanie kierunków rozwoju sektora cyber w przyszłości. Celem dyskusji ekspertów jest przygotowanie rekomendacji w zakresie innowacyjnych, bezpiecznych rozwiązań służących społeczeństwom informacyjnym. Ścieżka Przyszłość poświęcona jest także promowaniu inwestycji wiodących światowych funduszy w najbardziej obiecujące europejskie startupy.

Wybrane tematy omawiane na CYBERSEC 2017:

• nowe trendy związane z funkcjonowaniem w sieci
• technologie i cyberzagrożenia przyszłości (m.in. sztuczna inteligencja)
• innowacyjne cyberrozwiązania
• zmiany w potrzebach i zachowaniach użytkowników sieci
• cyfrowe zasoby kadrowe

ŚCIEŻKA BIZNES

Sektor prywatny stanowi kluczowy element cyfrowego ekosystemu. Z jednej strony, podmioty komercyjne narażone są na coraz bardziej intensywne i wyrafinowane cyberataki, z drugiej, dostarczają zaawansowane produkty i usługi w zakresie ochrony przed cyberzagrożeniami. W obliczu nowych wyzwań płynących z sieci, cyberbezpieczeństwo to nieodłączny element całościowej strategii biznesowej. Celem ścieżki Biznes jest wypracowanie rekomendacji obejmujących zaangażowanie biznesu w proces umacniania bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Wybrane tematy omawiane na CYBERSEC 2017:

• bezpieczny Internet Rzeczy
• przyszłe potrzeby rynku produktów i usług dla cyberbezpieczeństwa
• uwarunkowania prawne dla biznesu
• budowanie jednolitego rynku cyfrowego UE
• walka przedsiębiorstw z cyberzagrożeniami